Algemene Voorwaarden

 1.Toepassingsgebied

 

1.1 Bij het ondertekenen, bevestigen per e-mail of mondeling bevestigen van een overeenkomst met MYDIGITALHERO erkent de klant dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen, hiermee akkoord gaat en afziet van zijn/haar eigen voorwaarden.

1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen door en overeenkomsten met MYDIGITALHERO.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk door een schriftelijk ondertekende overeenkomst met MYDIGITALHERO waarop alle afwijkingen op de algemene voorwaarden vermeld zijn.

1.4 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 

2. Offertes

 

2.1 Elke offerte van MYDIGITALHERO is geheel vrijblijvend en niet bindend totdat deze door beide partijen ondertekend wordt, bevestigd wordt per email of mondeling bevestigd wordt voor akkoord.

2.2 Een offerte blijft 2 maanden geldig tenzij anders vermeld. Binnen deze twee maanden moet de ondertekende offerte terug bezorgd zijn aan MYDIGITALHERO. Vanaf het moment dat de klant deze termijn overschrijdt kunnen het bedrag, het uurtarief en de leveringstermijn van de offerte gewijzigd worden.

2.3 Wijzigingen bovenop de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig wanneer deze opgesomd worden in een aanvullende offerte die door beide partijen ondertekend wordt voor akkoord of per e-mail/mondeling bevestigd worden voor akkoord.

2.4 Een ondertekende offerte vervangt elke andere voorgaande, zowel schriftelijke als mondelinge, afspraak.

 

3. Prijzen en uitvoering

 

3.1 De prijzen en leveringstermijnen zijn niet bindend voor MYDIGITALHERO en kunnen aangepast worden indien de omstandigheden zich daartoe verplichten. Wijzigingen hieraan kunnen nooit leiden tot een schadevergoeding, terugname, prijsvermindering of verbreking van de overeenkomst.

3.2 De uitvoering van de, volgens de offerte vastgelegde werken, vangen ten vroegste aan van zodra het voorschot van 20% op het totale offertebedrag ontvangen is, tenzij anders vermeld op de offerte.

3.3 Een annulatie of fundamentele wijziging van een ondertekende offerte kan zolang MYDIGITALHERO nog geen werken uitgevoerd heeft. Bij annulatie moet een schadevergoeding van 20% van de totale prijs betaald worden. In geval van fundamentele wijzigingen dient in overleg een bij-akte aan de overeenkomst opgemaakt te worden.

3.4 Indien werd afgesproken dat de uitvoering in fasen zal gebeuren zal er per fase een goedkeuring gevraagd worden. Werken aan volgende fasen vangen pas aan vanaf het moment dat de vorige fase schriftelijk goedgekeurd is.

3.5 MYDIGITALHERO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan onjuiste of onvolledige input van de klant.

3.6 Indien er in de offerte vermeld wordt dat bepaalde gegevens of documenten nodig zijn van de klant en deze worden niet tijdig aangeleverd, kan dit gevolgen hebben op de leveringstermijn.

 

4. Beëindiging

 

4.1 De leveringstermijn eindigt bij voorlopige oplevering of publicatie op het internet. Deze oplevering gaat steeds gepaard met een bericht van MYDIGITALHERO.

4.2 Tot 30 werkdagen na deze voorlopige oplevering kan de klant nog opmerkingen doorgeven aan MYDIGITALHERO. Na deze termijn wordt de oplevering als definitief beschouwd en zullen verdere aanpassingen uitgevoerd worden aan het vooraf afgesproken uurtarief. De definitieve oplevering geschiedt stilzwijgend maar kan gepaard gaan met een bericht van MYDIGITALHERO.

4.3 Bij het beëindigen van overeenkomsten voor de definitieve oplevering blijft het oorspronkelijke offertebedrag of factuurbedrag onverminderd verschuldigd, vermeerderd met de kosten die MYDIGITALHERO moet maken als gevolg van deze beëindiging en een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat nog zou gefactureerd worden.

4.4 MYDIGITALHERO kan een overeenkomst met de klant beëindigen wanneer laatstgenoemde zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.

4.5 Indien de klant geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren heeft MYDIGITALHERO het recht om de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. De klant heeft in dat geval geen enkel recht op enige schadevergoeding.

 

5. Klachten

 

5.1 Aangeleverde diensten moeten door de klant grondig getest worden. Indien er ernstige gebreken vastgesteld worden in de werking van de aangeleverde website, die door grondig testen van de klant konden worden blootgesteld voor de definitieve oplevering, worden deze verholpen op kosten van MYDIGITALHERO.

5.2 Klachten over geleverde diensten dienen schriftelijk aan MYDIGITALHERO te worden bezorgd binnen de 8 dagen na oplevering.

5.3 Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk aan MYDIGITALHERO te worden bezorgd binnen 8 dagen na de factuurdatum.

5.4 Klachten dienen steeds vergezeld te zijn van een duidelijke en volledige omschrijving van de oorzaak van de klacht.

5.5 Indien de termijn van 8 dagen wordt overschreden, worden de diensten en/of facturen beschouwd als goedgekeurd en is betaling van het volledige factuur-bedrag verschuldigd.

 

6. Hosting en domeinnamen

 

6.1 Voor de hosting van websites en registratie van domeinnamen doet MYDIGITALHERO beroep op een gespecialiseerde partner.

6.2 De rechten verbonden aan domeinnamen die via MYDIGITALHERO besteld worden, komen steeds toe aan de klant.

6.3 Alle hostingcontracten worden aangegaan op jaarbasis en kunnen opgezegd worden ten laatste 2 maanden voor de vervaldag. Bij laattijdige opzeg is het bedrag voor het volgende jaar verschuldigd.

6.4 Indien de betaling van één of meerdere hostingfacturen uitblijft kan MYDIGITALHERO vanaf 8 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. MYDIGITALHERO is niet verantwoordelijk voor schade of andere gevolgen veroorzaakt door deze deactivatie.

6.5 De klant staat zelf in voor de transfer van een website bij het beëindigen van een hostingcontract bij MYDIGITALHERO. Eventuele assistentie hierbij zal aangerekend worden aan het op dat moment geldende uurtarief.

 

7. Ontwikkeling

 

7.1 Indien de geleverde diensten bestaan uit online diensten, web-applicatie, website, … (niet beperkende lijst) garandeert MYDIGITALHERO de goede werking in de meest actuele browsers, dit houdt in dat de A-graded-browsers (http://yuilibrary.com/yui/environments/) ondersteund worden, met als beperking dat enkel de laatste 3 stabiele versies van Internet Explorer ondersteund worden. De exacte ondersteunde versies kunnen opgevraagd worden bij MYDIGITALHERO vóór ondertekening van de offerte.

 

8. Facturen en betalingsmodaliteiten

 

8.1 Alle facturen zijn ten laatste 10 dagen na de factuurdatum verschuldigd tenzij anders vermeld op de factuur. Dit door overschrijving op het rekeningnummer van MYDIGITALHERO.

8.2 Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschreden heeft is hij/zij in gebreke en is hij/zij de officiële rentevoet inzake de wetgeving op betaling-achterstand in handelstransacties over het openstaande bedrag verschuldigd. Bovendien is er ook een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van € 200,00. MYDIGITALHERO zal de uitvoering van alle werken opschorten totdat de klant de vervallen facturen en de schadevergoeding heeft betaald.

8.3 De klant is pas eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten van zodra deze alle openstaande facturen met betrekking tot het geleverde goed of dienst heeft betaald.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1 Bij samenwerking met derden aanvaardt MYDIGITALHERO geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid van deze derden. MYDIGITALHERO kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derde leveranciers.

9.2 Bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is de aansprakelijkheid van MYDIGITALHERO beperkt tot de terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag of het opnieuw uitvoeren van de werken, naar keuze van MYDIGITALHERO. In geen geval kan MYDIGITALHERO aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals daling van omzet, verlies van cliënteel, verhoging in kosten, … (niet beperkende lijst).

9.3 MYDIGITALHERO is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal, aangeleverd door de klant, dat op de website is aangebracht, noch voor de inhoud van de website ingegeven door de klant via het Content Management Systeem (CMS). Hieronder valt elke tekst, afbeelding, link, instelling, … (niet beperkende lijst) die kan aangepast worden door de klant in het CMS.

9.4 De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verzamelt, verspreidt en publiceert. Alle nodige auteursrechten, onkosten, boetes of vergoedingen zijn ten laste van de klant.

9.5 De klant moet er rekening mee houden dat informatie verstuurd via het internet kan onderschept worden door derden. MYDIGITALHERO kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie via het internet.

9.6 MYDIGITALHERO is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies bij het falen van de infrastructuur (zowel hard als software) waarop de website gehost staat. De klant dient zich hier zelf voldoende tegen te beveiligen.

 

10. Overmacht

 

10.1 MYDIGITALHERO is niet aansprakelijk als er sprake is van een overmacht situatie. In deze gevallen kan de klant geen schadevergoeding of prijsvermindering eisen.

10.2 Bij tijdelijke overmacht situaties zal MYDIGITALHERO de overeenkomst alsnog proberen na te komen maar kan de leveringstermijn aangepast worden.

10.3 Indien de overeenkomst niet meer kan nageleefd worden zullen alle werken tot aan het moment van de overmacht gefactureerd worden.

 

11. Eigendomsrecht

 

11.1 Alle materiaal gemaakt door MYDIGITALHERO mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor het materiaal in de eerste plaats gemaakt is, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.

11.2 MYDIGITALHERO behoudt het recht om de kennis verworven tijdens het uitvoeren van de opdracht ook in andere opdrachten te gebruiken behalve wanneer daarbij vertrouwelijke informatie zou doorgespeeld worden aan derden.

11.3 De ontwerpen, logo’s, tekeningen, … (niet beperkende lijst) die aangeleverd worden door derden, waarmee MYDIGITALHERO een overeenkomst heeft, vallen onder de voorwaarden van die derde. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij MYDIGITALHERO vóór ondertekening van de offerte.

11.4 Het CMS valt onder de voorwaarden die gespecificeerd zijn bij het pakket. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij MYDIGITALHERO vóór ondertekening van de offerte.

 

12.Referenties

 

12.1 De klant gaat akkoord dat de ontwikkelde website in het portfolio van MYDIGITALHERO kan worden opgenomen of gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

 

13. Verwerking vertrouwelijke gegevens

 

13.1 De coördinaten van de klant en vertrouwelijke gegevens die tijdens het proces aan MYDIGITALHERO bezorgd zijn, zullen enkel voor intern gebruik dienen en zullen in geen geval aan derden verstrekt worden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Beide partijen zullen technische informatie en beroepsgeheimen nooit publiek maken of delen met derden, zelfs nadat de overeenkomst is beëindigd.

13.2 De klant kan op elk moment de coördinaten bijgehouden door MYDIGITALHERO laten wijzigen of verwijderen.

13.3 De klant dient MYDIGITALHERO bij adreswijziging, wijziging in contactgegevens, emailadres, domeinnamen, … (niet beperkende lijst) onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig aansprakelijk voor de schade geleden door MYDIGITALHERO ten gevolge van deze nalatigheid.

 

14. Nietigheid

 

14.1 Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak nietig verklaard worden blijven de overige artikels gelden. De nietig verklaarde artikels zullen door overleg van de klant en MYDIGITALHERO vervangen worden door nieuwe artikels.

 

15. Geschillen en toepasselijk recht

 

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met MYDIGITALHERO is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de geldigheid, uitvoering, interpretatie, toepasselijkheid, opzeg of beëindiging van de overeenkomsten met MYDIGITALHERO of deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank te Brugge bevoegd.

15.2 In het geval van geschillen, met uitsluiting van de geschillen omtrent de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om beroep te doen op een erkend bemiddelaar alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, dit op straffe van on-ontvankelijkheid.

Contact

MyDigitalHero
August Derrestraat 64

8310 Assebroek
peter@mydigitalhero.be
Ondernemingsnummer 0733.915.163
BTW-nummer BE0733915163

Over

MyDigitalHero heeft een passie voor webdesign, hardware en softwaresupport. Ik focus mij vooral op het leveren van unieke en kwalitatieve services voor een correcte prijs. Voor mij is het belangrijk dat elke persoon of onderneming een website heeft waardoor anderen hen kunnen vinden op het internet.

Hard- en softwaresupport is een onoverkomelijke extra service die ik aanbied.

Social